ایران زمین چه میزان تسهیلات به بدنه اقتصاد تزریق کرده است؟ 

ایران زمین چه میزان تسهیلات به بدنه اقتصاد تزریق کرده است؟ 

ایران زمین چه میزان تسهیلات به بدنه اقتصاد تزریق کرده است؟ 

به گزارش خبرنگار «تابناک» یکی از اساسی‌ترین مشکلات توسعه مدل‌های کسب و کار در کشور‌های در حال توسعه، به ویژه در کشور ما مشکل نقدینگی این نوع کسب و کار‌ها است؛ که این موضوع امروزه می‌تواند به چرخه تولید و توسعه کشور کمک کند حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی در بخش‌های مختلف اقتصادی است که در این بانک‌ها در تلاشند که با ارائه تسهیلات به این واحد‌ها کمک کنند.
باید به این مهم اشاره کرد و گفت در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رگ ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬم‌ﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮو اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ بنابراین با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف توسعه اقتصاد طی چند سال گذشته بر تقویت تأمین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است.
براساس این گزارش بنابراین بانک‌های خصوصی با توجه به ماهیت انعطاف پذیری خود نسبت به بانک‌های دولتی در ارائه خدمات متنوع مالی و غیر مالی با ارائه خدمات خاصی می‌توانند این شکاف را پوشش داده و محدودیت نقدینگی این نوع کسب و کار‌ها را بر طرف کنند.
در همین راستا” بانک ایران زمین” در راستای حمایت از بخش تولید و همراهی با سنگر اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ به ۵ بخش اقتصادی کشور بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که از این مقدار بخش خدمات با ۴۵ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال تسهیلات بیشترین سهم را داشت.
بخش صنعت نیز ۲۵.۸۸۳ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرد. بانک ایران زمین به دو بخش مسکن و بازرگانی در مجموع ۲۲.۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات داد و سهم بخش کشاورزی از تسهیلات ۹۸ هزار میلیاردی این بانک بیش از ۳.۸۶۱ میلیارد ریال بود.

    نظرات بسته شده اند